The Complete WordPress Adult Themes & Plugins Solution

Tìm hiểu biến trong JavaScript

Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn về biến trong javascript, để hiểu các bạn phải phân được biến là gì, cách sử dụng biến như thế nào, khi nào sử dụng biến..

biến là phần thiết yếu của mọi ngôn ngữ lập trình. Vì vậy, bạn phải hiểu những điều cơ bản của biến trước khi bạn đi sâu vào ứng dụng. Nên hôm nay mình xin trình bày đôi nét về biến Javascript.

Biến trong javascript

Biến JavaScript được lưu trữ trong bộ nhớ của browser process ( tiến trình trình duyệt) hiểu nôm na 1 cách đơn giản là biến được lưu trong phần Ram mà trình duyệt đang sử dụng.

Cách khai báo biến trong javascript

Trong javascript để khai báo một biến ta sử dụng từ khoá const, let, var

const được sử dụng để khai báo 1 hằng số, và giá trị của nó không thay đổi trong suốt chương trình.

let khai báo biến chỉ có thể truy cập được trong block bao quang nó được xác định bằng cặp {}.

var khai báo biến có thể truy cập ở phạm vi hàm số hoặc bên ngoài hàm số, toàn cục.

Tìm hiểu biến trong JavaScript

Giống như ngôn ngữ khác, cách đặt tên biến của JS cũng phải tuân theo 1 số quy tắc sau :

Tên biến phải là các chữ không dấu viết hoa hoặc viết thường, các chữ số từ 0-9 và dấu gạch dưới () và kí hiệu $.

Tên biến bắt đầu phải là chữ hoặc dấu gạch dưới (_), nếu bắt đầu bằng số là sai.

Không thể sử dụng các từ dành riêng (như từ khóa JavaScript) làm tên.

Các tên có phân biệt chữ hoa chữ thường

Kiểu dữ liệu của biến

Một biến có thể được coi như một vị trí bộ nhớ có thể chứa các giá trị của một kiểu cụ thể. Giá trị trong một biến có thể thay đổi trong suốt vòng đời của chương trình - do đó có tên là “biến”.

Trong VBA, mỗi biến có một kiểu dữ liệu cụ thể, cho biết kiểu dữ liệu đó có thể chứa. Ví dụ, một biến chứa các chuỗi văn bản có kiểu dữ liệu là String và được gọi là một biến chuỗi. Một biến chứa các số nguyên (số nguyên) có kiểu dữ liệu là Integer và được gọi là một biến số nguyên. Để tham khảo, Bảng 5-1 cho thấy tập hợp đầy đủ các kiểu dữ liệu VBA, cùng với dung lượng bộ nhớ mà chúng sử dụng và phạm vi giá trị của chúng. (Tôi sẽ thảo luận một số kiểu dữ liệu thường được sử dụng hơn trong giây lát.)

Khi khai báo biến ta không cần phải khai báo kiểu của biến đó trước khi dùng. Kiểu sẽ được tự động xác định trong lúc chương trình được thực thi. Điều đó cũng có nghĩa là một biến có thể chứa giá trị của các kiểu dữ liệu khác nhau

var test = 123 ; // test là một số

var test = "variable of js "; //test là một chuỗi

var test = true;  // test là một boolean

Theo tiêu chuẩn ECMAScript xác định bảy kiểu dữ liệu như sau :

  • Kiểu boolean
  • Kiểu null
  • Kiểu undefined
  • Kiểu số
  • Kiểu chuỗi
  • Kiểu Symbol (mới trong ECMAScript 6)
  • Kiểu đối tượng

Phạm vi của biến

Có hai loại phạm vi trong JavaScript. biến cục bộ (local scope) và biến toàn cục (global scope). Biến toàn cục được khai báo ngoài hàm , trong khi đó biến cục bộ được lưu khai báo bên trong một hàm.(Nên với cùng một tên biến, ta có thể khai báo ở những hàm khác nhau).

Một biến toàn cục có thể được truy cập từ bên ngoài của hàm cũng như bên trong của hàm nhưng, một biến cục bộ chỉ có thể được truy cập bên trong hàm. Nếu truy cập từ bên ngoài của hàm, bạn sẽ nhận được lỗi 'undefined variable' (biến không xác định).

Ví dụ về biến toàn cục và biến cục bộ

var foo = 50;  //<= biến toàn cục 

function test() {

        var bar = 100; //<= biến cục bộ 

}

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn