The Complete WordPress Adult Themes & Plugins Solution

Toán tử trong JavaScript - Lập trình JavaScript

JavaScript bao gồm các toán tử giống như các ngôn ngữ khác. Một toán tử thực hiện một số hoạt động trên một hoặc nhiều toán hạng (giá trị dữ liệu) và tạo ra một kết quả. Ví dụ, trong 1 + 2, dấu + là một toán tử và 1 là toán hạng bên trái và 2 là toán hạng bên phải. Toán tử + thực hiện phép cộng hai giá trị số và trả về một kết quả.

Cú pháp

<Left operand> operator <right operand>

<Left operand> operator

Trong javaScript bao gồm những thể loại toán tử như sau:

  • Toán tử số học
  • Toán tử so sánh
  • Toán tử logic
  • Toán tử gán
  • Toán tử có điều kiện
  • Nhà điều hành bậc ba

I. Toán tử số học

Toán tử số học được sử dụng để thực hiện các phép toán giữa các toán hạng số.

Ví dụ sau minh họa cách các toán tử số học thực hiện các tác vụ khác nhau trên các toán hạng.
var x = 5, y = 10;

var z = x + y; // Toán hạng cộng Trả về giá z = 15

z = y - x; // Toán hạng trừ về giá trị z = 5

z = x * y; //Toán hạng nhân trả về giá trị 50

z = y / x; //Toán hàng chia

z = x % 2; //returns division remainder 1
Các ++ và -- khai thác được các nhà khai thác unary. Nó chỉ hoạt động với toán hạng trái hoặc phải. Ví dụ, khi được sử dụng với toán hạng bên trái x++, nó sẽ tăng giá trị xkhi điều khiển chương trình chuyển sang câu lệnh tiếp theo. Theo cách tương tự, khi nó được sử dụng với toán hạng bên phải, ví dụ ++x, nó sẽ chỉ tăng giá trị của xở đó. Do đó, x++ được gọi là tăng sau, và ++x được gọi là tăng trước.

var x = 5;

x++; //post-increment, x will be 5 here and 6 in the next line

++x; //pre-increment, x will be 7 here  

x--; //post-decrement, x will be 7 here and 6 in the next line

--x; //pre-decrement, x will be 5 here

Nối chuỗi

Các +Thực hiện điều hành nối hoạt động khi một trong các toán hạng là kiểu string. Ví dụ sau minh họa việc nối chuỗi ngay cả khi một trong các toán hạng là một chuỗi. 

II. Toán tử so sánh

JavaScript cung cấp các toán tử so sánh so sánh hai toán hạng và trả về giá trị boolean truehoặc false.

Ví dụ: Toán tử so sánh JavaScript
var a = 5, b = 10, c = "5";
var x = a;

a == c; // returns true

a === c; // returns false

a == x; // returns true

a != b; // returns true

a > b; // returns false

a < b; // returns true

a >= b; // returns false

a <= b; // returns true 

III. Toán tử logic

Trong JavaScript, các toán tử logic được sử dụng để kết hợp hai hoặc nhiều điều kiện. JavaScript cung cấp các toán tử logic sau.

Ví dụ: Toán tử logic
var a = 5, b = 10;

(a != b) && (a < b); // returns true

(a > b) || (a == b); // returns false

(a < b) || (a == b); // returns true

!(a < b); // returns false

!(a > b); // returns true

 

IV.  Toán tử gán

JavaScript cung cấp các toán tử gán để gán giá trị cho các biến có ít phím hơn.

Ví dụ: Toán tử gán
var x = 5, y = 10, z = 15;

x = y; //x would be 10

x += 1; //x would be 6

x -= 1; //x would be 4

x *= 5; //x would be 25

x /= 5; //x would be 1

x %= 2; //x would be 1

V. Toán tử có điều kiện

JavaScript cung cấp một toán tử đặc biệt được gọi là toán tử bậc ba :?để gán giá trị cho một biến dựa trên một số điều kiện. Đây là dạng rút gọn của điều kiện if else .

Cú pháp:

<điều kiện>? <value1>: <value2>;

Toán tử điều kiện bậc ba bắt đầu bằng biểu thức điều kiện theo sau là ?toán tử. Phần thứ hai (sau ?và trước :) sẽ được thực hiện nếu điều kiện là đúng. Giả sử, điều kiện trả về false, khi đó phần thứ ba (sau :) sẽ được thực hiện.

Ví dụ: Toán tử bậc ba

var a = 10, b = 5;

var c = a > b? a : b; // value of c would be 10

var d = a > b? b : a; // value of d would be 5

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn