The Complete WordPress Adult Themes & Plugins Solution

Chương trình C kiểm tra số Armstrong

Ngôn ngữ lập trình C là một ngôn ngữ mệnh lệnh được phát triển từ đầu thập niên 1970 bởi Dennis Ritchie để dùng trong hệ điều hành UNIX. Từ đó, ngôn ngữ này đã lan rộng ra nhiều hệ điều hành khác và trở thành một những ngôn ngữ phổ dụng nhất.

Viết chương trình trên ngôn ngữ C để nhập một số nguyên và kiểm tra xem số đó có phải là số Armstrong hay không. Đưa thông báo kết quả kiểm tra lên màn hình.

Số armstrong là gì?

Số armstrong là số mà từng chữ số trong số đó lũy thừa với số chữ số của nó bằng chính nó. Ví dụ:

137 != 1^3 + 3^3 + 7^3 => 137 không phải là số armstrong

153 = 1^3 + 5^3 + 3^3 => 153 là số armstrong

Ý tưởng giải bài toán:

  • Đếm số lượng chữ số.
  • Tính tổng các lũy thừa: cơ số là các chữ số, số mũ là số lượng chữ số.
  • So sánh và kết luận.

Chương trình kiểm tra số armstrong bằng C

#include<stdio.h>

#include<math.h>


int main()

{

int n,m=0,p=0,x,y;

printf("Enter any number: ");

scanf("%d",&n);

y=n;

while(y!=0){

y=y/10;

p++;

}

y=n;

while(n!=0)

{

x=n%10;

m+=pow(x,p);

n=n/10;

}

if(y==m)

printf("The given number is an armstrong number");

else

printf("The given number is not an armstrong number");

 

return 0;

}

Kết quả:

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn