The Complete WordPress Adult Themes & Plugins Solution

In dãy Fibonacci sử dụng đệ quy trong C

Fibonacci là dãy số kinh điển trong toán học được tìm thấy cách đây hơn 800 năm. ... Dãy Fibonacci là dãy vô hạn các số tự nhiên bắt đầu bằng 1 và 1, sau đó các số tiếp theo sẽ bằng tổng của 2 số liền trước nó. Cụ thể, các số đầu tiên của dãy Fibonacci là 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610.

Viết chương trình In dãy Fibonacci sử dụng đệ quy trong C

#include<stdio.h>  

#include<conio.h>  

void indayFibonacci(int n){  

    static int n1=0,n2=1,n3;  

    if(n>0){  

         n3 = n1 + n2;  

         n1 = n2;  

         n2 = n3;  

         printf("%d ",n3);  

         indayFibonacci(n-1);  

    }  

}  

int main(){  

    int n;  

    printf("Ban hay nhap so phan tu trong day Fibonacci: ");  

    scanf("%d",&n);  

    printf("Hien thi day Fibonacci tren man hinh\n\n");  

    printf("%d %d ",0,1);  

    indayFibonacci(n-2); 

    getch();  

}  

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn