The Complete WordPress Adult Themes & Plugins Solution

JavaScript Array - Lập trình JavaScript

 JavaScript Array - Lập trình JavaScript

Chúng ta đã biết rằng một biến chỉ có thể chứa một giá trị, ví dụ var i = 1, chúng ta chỉ có thể gán một giá trị chữ cho i. Chúng ta không thể gán nhiều giá trị chữ cho một biến i. Để khắc phục vấn đề này, JavaScript cung cấp một mảng.

Lập trình JavaScript

Mảng là một loại biến đặc biệt, có thể lưu trữ nhiều giá trị bằng cách sử dụng cú pháp đặc biệt. Mọi giá trị được liên kết với chỉ mục số bắt đầu bằng 0. Hình sau minh họa cách một mảng lưu trữ các giá trị.

Khởi tạo mảng

Một mảng trong JavaScript có thể được định nghĩa và khởi tạo theo hai cách, mảng ký tự và cú pháp của phương thức khởi tạo mảng.

Array Literal

Cú pháp ký tự của mảng rất đơn giản. Nó có một danh sách các giá trị được phân tách bằng dấu phẩy và được đặt trong dấu ngoặc vuông.

Xem thêm: JavaScript Getting Started

cú pháp:

var <array-name> = [element0, element1, element2,... elementN];

Ví dụ sau đây cho thấy cách xác định và khởi tạo một mảng bằng cách sử dụng cú pháp ký tự mảng.

Ví dụ:

var stringArray = ["one", "two", "three"];

var numericArray = [1, 2, 3, 4];

var decimalArray = [1.1, 1.2, 1.3];

var booleanArray = [true, false, false, true];

var mixedArray = [1, "two", "three", 4];

Mảng JavaScript có thể lưu trữ nhiều phần tử của các kiểu dữ liệu khác nhau. Không bắt buộc phải lưu trữ giá trị của cùng một kiểu dữ liệu trong một mảng.

Trình tạo mảng

Bạn có thể khởi tạo một mảng với cú pháp của hàm tạo mảng bằng cách sử dụng từ khóa mới.

Phương thức khởi tạo Array có ba dạng sau.

Cú pháp:

var arrayName = new Array();

var arrayName = new Array(Number length);

var arrayName = new Array(element1, element2, element3,... elementN);

Như bạn có thể thấy trong cú pháp trên, một mảng có thể được khởi tạo bằng cách sử dụng từ khóa mới, giống như một đối tượng.

Ví dụ sau đây cho thấy cách xác định một mảng bằng cách sử dụng cú pháp của phương thức khởi tạo Array

Ví dụ:

var stringArray = new Array();

stringArray[0] = "one";

stringArray[1] = "two";

stringArray[2] = "three";

stringArray[3] = "four";

var numericArray = new Array(3);

numericArray[0] = 1;

numericArray[1] = 2;

numericArray[2] = 3;

var mixedArray = new Array(1, "two", 3, "four");

Truy cập các phần tử mảng

Một phần tử mảng (giá trị) có thể được truy cập bằng chỉ mục (khóa). Chỉ định một chỉ mục trong dấu ngoặc vuông với tên mảng để truy cập phần tử tại chỉ mục cụ thể. Xin lưu ý rằng chỉ mục của một mảng bắt đầu từ 0 trong JavaScript.

Ví dụ:

var stringArray = new Array("one", "two", "three", "four");

stringArray[0]; // returns "one"

stringArray[1]; // returns "two"

stringArray[2]; // returns "three"

stringArray[3]; // returns "four"

var numericArray = [1, 2, 3, 4];

numericArray[0]; // returns 1

numericArray[1]; // returns 2

numericArray[2]; // returns 3

numericArray[3]; // returns 4

Thuộc tính mảng

Mảng bao gồm thuộc tính "length" trả về số phần tử trong mảng.

Sử dụng vòng lặp for để truy cập tất cả các phần tử của mảng bằng thuộc tính length.

Ví dụ:

var stringArray = new Array("one", "two", "three", "four");

for (var i = 0; i < stringArray.length ; i++) 

{

    stringArray[i];

}

Những điểm cần nhớ:

  1. Mảng là một loại biến đặc biệt lưu trữ nhiều giá trị bằng cách sử dụng một cú pháp đặc biệt.
  2. Một mảng có thể được tạo bằng cách sử dụng ký tự mảng hoặc cú pháp của hàm tạo mảng.
  3. Cú pháp chữ của mảng: var stringArray = ["một", "hai", "ba"];
  4. Cú pháp của phương thức khởi tạo mảng: var numericArray = new Array (3);
  5. Một mảng duy nhất có thể lưu trữ các giá trị của các kiểu dữ liệu khác nhau.
  6. Một phần tử mảng (giá trị) có thể được truy cập bằng chỉ số (khóa) dựa trên 0. ví dụ. mảng [0].
  7. Chỉ mục mảng phải là số.
  8. Mảng bao gồm thuộc tính độ dài và các phương thức khác nhau để hoạt động trên các đối tượng mảng.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn