The Complete WordPress Adult Themes & Plugins Solution

JavaScript Date - Lập trình javascript

JavaScript Date - Lập trình javascript

JavaScript cung cấp đối tượng Date để làm việc với ngày và giờ, bao gồm ngày, tháng, năm, giờ, phút, giây và mili giây.

Sử dụng hàm Date () để lấy biểu diễn chuỗi của ngày và giờ hiện tại trong JavaScript. Sử dụng từ khóa mới trong JavaScript để lấy đối tượng Ngày.

Ví dụ:

Date(); //Returns current date and time string

//or

var currentDate = new Date();

Tạo một đối tượng ngày tháng bằng cách chỉ định các tham số khác nhau trong hàm khởi tạo Date ().

new Date()

new Date(value)

new Date(dateString)

new Date(year, monthIndex)

new Date(year, monthIndex, day)

new Date(year, monthIndex, day, hours)

new Date(year, monthIndex, day, hours, minutes)

new Date(year, monthIndex, day, hours, minutes, seconds)

new Date(year, monthIndex, day, hours, minutes, seconds, milliseconds)

Parameters:

Không có tham số: Đối tượng ngày tháng sẽ được đặt thành ngày và giờ hiện tại nếu không có tham số nào được chỉ định trong hàm tạo.

value: Một giá trị số nguyên đại diện cho số mili giây kể từ ngày 1 tháng 1 năm 1970, 00:00:00 UTC.

dateString: Một giá trị chuỗi sẽ được phân tích cú pháp bằng phương thức Date.parse ().

Lập trình javascript

year: Một giá trị số nguyên để biểu thị một năm của ngày. Các số từ 0 đến 99 trên bản đồ những năm 1900 đến 1999. Tất cả những số còn lại đều là năm thực tế.

Xem thêm: Splash Screen Android

monthIndex: Một giá trị số nguyên để biểu thị một tháng trong ngày. Nó bắt đầu bằng 0 cho tháng 1 cho đến 11 cho tháng 12

day: Một giá trị số nguyên để biểu thị ngày trong tháng.

giờ: Một giá trị số nguyên để biểu thị giờ trong ngày từ 0 đến 23.

phút: Một giá trị số nguyên để biểu thị phút của một đoạn thời gian.

giây: Một giá trị số nguyên để đại diện cho giây của một phân đoạn thời gian.

mili giây: Một giá trị số nguyên để biểu thị phần nghìn giây của một phân đoạn thời gian. Chỉ định số mili giây trong hàm tạo để lấy ngày và giờ trôi qua từ ngày 1/1/1970.

Trong ví dụ sau, một đối tượng ngày tháng được tạo bằng cách chuyển mili giây trong hàm khởi tạo Date (). Vì vậy, ngày sẽ được tính dựa trên mili giây trôi qua từ ngày 1/1/1970.

Ví dụ:

var date1 = new Date(0);  // Thu Jan 01 1970 05:30:00

var date2 = new Date(1000); // Thu Jan 01 1970 05:30:01

var date3 = new Date(5000); // Thu Jan 01 1970 05:30:05 

Ví dụ sau đây cho thấy các định dạng khác nhau của một chuỗi ngày tháng có thể được chỉ định trong một hàm tạo Date ().

Ví dụ:

var date1 = new Date("3 march 2015");

var date2 = new Date("3 February, 2015");

var date3 = new Date("3rd February, 2015"); // invalid date

var date4 = new Date("2015 3 February");

var date5 = new Date("3 2015 February ");

var date6 = new Date("February 3 2015");

var date7 = new Date("February 2015 3");

var date8 = new Date("2 3 2015");

var date9 = new Date("3 march 2015 20:21:44");

Bạn có thể sử dụng bất kỳ dấu phân tách hợp lệ nào trong chuỗi ngày để phân biệt các phân đoạn ngày

var date1 = new Date("February 2015-3");

var date2 = new Date("February-2015-3");

var date3 = new Date("February-2015-3");

var date4 = new Date("February,2015-3");

var date5 = new Date("February,2015,3");

var date6 = new Date("February*2015,3");

var date7 = new Date("February$2015$3");

var date8 = new Date("3-2-2015"); // MM-dd-YYYY

var date9 = new Date("3/2/2015"); // MM-dd-YYYY

Date Formats

JavaScript hỗ trợ định dạng ngày ISO 8601 theo mặc định - YYYY-MM-DDTHH: mm: ss.sssZ

var dt = new Date('2015-02-10T10:12:50.5000z');

Convert Date Formats

Sử dụng các phương pháp Ngày khác nhau để chuyển đổi ngày từ định dạng này sang định dạng khác, ví dụ: sang Định dạng giờ quốc tế, GMT hoặc giờ địa phương.

Ví dụ sau minh họa các phương thức ToUTCString (), ToGMTString (), ToLocalDateString () và ToTimeString () để chuyển đổi ngày tháng sang các định dạng tương ứng

Ví dụ:

var date = new Date('2015-02-10T10:12:50.5000z');

date; 'Default format:'

date.toDateString();'Tue Feb 10 2015'

date.toLocaleDateString();'2/10/2015'

date.toGMTString(); 'GMT format' 

date.toISOString(); '2015-02-10T10:12:50.500Z' 

date.toLocaleString();'Local date Format '

date.toLocaleTimeString(); 'Locale time format '

date.toString('YYYY-MM-dd'); 'Tue Feb 10 2015 15:42:50'

date.toTimeString(); '15:42:50' 

date.toUTCString(); 'UTC format ' 

Để nhận chuỗi ngày ở các định dạng khác với những định dạng được liệt kê ở trên, bạn cần phải tạo chuỗi ngày theo cách thủ công bằng cách sử dụng các phương pháp đối tượng ngày khác nhau. Ví dụ sau chuyển đổi chuỗi ngày thành định dạng DD-MM-YYYY.

Compare Dates in JavaScript

Sử dụng toán tử so sánh để so sánh hai đối tượng ngày.

var date1 = new Date('4-1-2015');

var date2 = new Date('4-2-2015');

if (date1 > date2)

    alert(date1 + ' is greater than ' + date2);

else (date1 < date2 )

    alert(date1 + ' is less than ' + date2);

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn