The Complete WordPress Adult Themes & Plugins Solution

Lập trình Java - Liệt kê n số nguyên tố đầu tiên java

Giới thiệu số nguyên tố

Số nguyên tố là số tự nhiên lớn hơn 1 không phải là tích của hai số tự nhiên nhỏ hơn. Nói cách khác, số nguyên tố là những số chỉ có đúng hai ước số là 1 và chính nó. Các số tự nhiên lớn hơn 1 không phải là số nguyên tố được gọi là hợp số. Chẳng hạn, 5 là số nguyên tố bởi vì cách duy nhất để viết nó dưới dạng một tích, 1 × 5 hoặc 5 × 1, có một thừa số là chính số 5. Tuy nhiên, 4 là hợp số vì nó là tích của hai số (2 × 2) mà cả hai số đều nhỏ hơn 4. Số nguyên tố là nội dung trọng tâm trong lý thuyết số theo định lý cơ bản của số học: mọi số tự nhiên lớn hơn 1 hoặc là số nguyên tố hoặc có thể được phân tích ra thừa số nguyên tố một cách duy nhất xê xích một phép hoán vị.

Liệt kê n số nguyên tố đầu tiên java

Liệt kê n số nguyên tố đầu tiên

Đề bài: nhận vào 1 số nguyên dương n. Hãy in ra n số nguyên tố đầu tiên. Biết rằng số nguyên tố là số chỉ chia hết cho 1 và chính nó. Số 2 là số nguyên tố nhỏ nhất.

Chương trình Java

Hàm kiêm tra có phải là số nguyên tố?

private boolean isPrimeNumber(int n) {

        if (n < 2) {

        return 0;

        }

        // check so nguyen to khi n >= 2

        int i;

        int squareRoot = sqrt(n);

        for (i = 2; i <= squareRoot; i++) {

        if (n % i == 0) {

            return false;

        }

        }

       return true;

    }

Chương trình main

public static void main(String []args){

    

        int n = 10;

        int  i = 0;

        while (i < n) {

            if (isPrimeNumber(i)) {

                System.out.println("%d", i);

            }

        }

     }

Nguồn: Tổng hợp bài tập java 

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn