The Complete WordPress Adult Themes & Plugins Solution

Material button change color Example - Lập trình Kotlin

Material button change color Example

Kotlin là một ngôn ngữ lập trình kiểu tĩnh chạy trên máy ảo Java và có thể được biên dịch sang mã nguồn Java hay sử dụng cơ sở hạ tầng trình biên dịch LLVM. Nó được tài trợ và phát triển bởi bởi JetBrains.

Create class MainActivity.kt

class MainActivity : AppCompatActivity() {

    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {

        super.onCreate(savedInstanceState)

        setContentView(R.layout.activity_main)

        // material button background color programmatically

        buttonClick.setOnClickListener {

            (it as MaterialButton).apply {

                // set material button background tint list as a single color

                backgroundTintList = ColorStateList.valueOf(Color.YELLOW)

                // set material button background tint mode

                backgroundTintMode = PorterDuff.Mode.SRC_ATOP

            }

        }

    }

}

Create layout activity_main.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout

    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"

    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"

    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"

    android:layout_width="match_parent"

    android:layout_height="match_parent"

    android:id="@+id/constraintLayout"

    tools:context=".MainActivity">


    <com.google.android.material.button.MaterialButton

        android:id="@+id/buttonNormal"

        android:layout_width="wrap_content"

        android:layout_height="wrap_content"

        android:layout_marginTop="24dp"

        android:text="Material Button Normal"

        app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"

        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"

        app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />


    <com.google.android.material.button.MaterialButton

        android:id="@+id/buttonTint"

        android:layout_width="wrap_content"

        android:layout_height="wrap_content"

        android:layout_marginTop="16dp"

        android:backgroundTint="#D3212D"

        android:text="Material Button Background Red"

        app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"

        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"

        app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/buttonNormal" />


    <com.google.android.material.button.MaterialButton

        android:id="@+id/buttonTintMode"

        android:layout_width="wrap_content"

        android:layout_height="wrap_content"

        android:layout_marginTop="16dp"

        android:backgroundTint="#D3212D"

        android:backgroundTintMode="multiply"

        android:text="Tint Red + Mode Multiply"

        app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"

        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"

        app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/buttonTint" />


    <com.google.android.material.button.MaterialButton

        android:id="@+id/buttonClick"

        android:layout_width="wrap_content"

        android:layout_height="wrap_content"

        android:layout_marginTop="32dp"

        android:text="Click To Change Background"

        app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"

        app:layout_constraintHorizontal_bias="0.498"

        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"

        app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/buttonTintMode" />


</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>

Kết Quả:

Material button change color Example

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn