The Complete WordPress Adult Themes & Plugins Solution

Tìm số đảo ngược của một số trong C

Bài tập lập trình C là một ngôn ngữ mệnh lệnh được phát triển từ đầu thập niên 1970 bởi Dennis Ritchie để dùng trong hệ điều hành UNIX. Từ đó, ngôn ngữ này đã lan rộng ra nhiều hệ điều hành khác và trở thành một những ngôn ngữ phổ dụng nhất.

Viết chương trình tìm số đảo ngược của một số trong C. Đưa thông báo kết quả kiểm tra lên màn hình.

Bài toán đặt ra chúng ta phải đi tìm một số đảo ngược, ví dụ như 12345 số đảo ngược sẽ là 54321, để xử lý được bài toàn này các bạn có thể tham khảo bài viết: viết chương trình c đảo ngược số

Đầu tiên chúng ta viết một hàm tìm số đảo ngược như sau:

/*Hàm tìm số đảo ngược trong C*/

int reverse_num(int n){ 

  int reverse = 0; 

  while (n > 0) {

    reverse = reverse * 10 + n % 10;

    n /= 10;

  }

  return reverse;

}

Tiếp theo viết hàm main để thực hiện gọi hàm đảo ngược.

int main()

{

     int n;

 

    printf(">> nhap mot so nguyen duong: ");

    scanf("%d",&n);


    int result = reverse_num(n);

    printf("So dao nguoc: %d\n",result );


    return 0;

}

Tìm số đảo ngược của một số trong C

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn