The Complete WordPress Adult Themes & Plugins Solution

Viết chương trình C để đảo ngược số

Ngôn ngữ lập trình C là một ngôn ngữ mệnh lệnh được phát triển từ đầu thập niên 1970 bởi Dennis Ritchie để dùng trong hệ điều hành UNIX. Từ đó, ngôn ngữ này đã lan rộng ra nhiều hệ điều hành khác và trở thành một những ngôn ngữ phổ dụng nhất.

Viết chương trình C để đảo ngược bất kỳ số nào. Đưa thông báo kết quả kiểm tra lên màn hình.

Bài toán đặt ra

Giả sử n = 12345. Khi đó ta có thể viết n = 1*105 + 2*104 + 3*103 + 4*102 + 5*101

Vậy số ngược lại của n = 54321 có thể viết thành 5*105 + 4*104 + 3*103 + 2*102 + 1*101

Nếu bạn để ý, chúng có sự trái ngược nhau. Bạn có thể lợi dụng tính chất này để tìm số đảo ngược.

Sau đây chương trình đảo ngược số trong C


#include<stdio.h>
#include<math.h>


int reverseNumber(int n){
    int reNum = n % 10
    // B1: Lấy chữ số cuối cùng
    n /= 10
    // Bỏ chữ số cuối cùng
    int last;
    while(n > 0){
        last = n % 10
        // Lấy chữ số cuối cùng
        n /= 10;
        // Bỏ chữ số cuối cùng
        reNum = reNum * 10 + last; 
        // Chính là các bước 2 3 4
    }
    return reNum;
}
 
int main(){
    int num;
    printf("Nhap num = ");
    scanf("%d", &num);
    printf("\nReNum = %d"reverseNumber(num));
}

Kết quả:
Viết chương trình C để đảo ngược số


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn