The Complete WordPress Adult Themes & Plugins Solution

Viết chương trình C tìm số lớn nhất trong các số nhập vào

Xin chào mừng bạn đế với blog thủ thuật lập trình C, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một số bài tập lập trình c cơ bản cũng như nâng cao, các bạn có thể theo dõi blog của mình để cập nhập bài viết mới nhất về ngôn ngữ lập trình C, cũng như các mục khác.

Tìm hiểu số lớn nhất

Trong tập các số đếm, 1 được coi là số nhỏ nhất, 9 là số lớn nhất có một chữ số, 10 là số nhỏ nhất có hai chữ số. Cũng vậy với các số 99, 100, 999, 1000... Ta có 9 số có một chữ số, 90 số có hai chữ số, 900 số có ba chữ số... Trong một số bài toán, đề ra có liên quan đến những số lớn nhất, bé nhất, nếu không nhận biết được những số này thì rất khó để giải được. Bài viết này sẽ nêu một số bài toán liên quan.

Xem thêm: Viết chương trình kiểm tra số âm số dương trong C

Bài toán viết chương trình tìm số lớn nhất trong các số được nhập vào từ bàn phím bằng lập trình C.

Ý tưởng bài toán:

  • Liệt kê các số cần kiểm tra và so sánh
  • Tạo một biến tạm thời giá trị max ban đầu.
  • Gán giá trị max đó cho giá trị ban đầu.
  • So sánh max với giá trị thứ 2, thứ 3 ....

Chương trình tìm số lớn nhất bằng C

Hàm tìm số lớn nhất trong C

int maxNumber(int num) {

    int max = 0, n;

    for(int i = 0; i< num; i++) {

        printf("Nhập số thứ: %d \n", i +1);

        scanf("%d", &n);

        if (max < n) {

            max = n;

        }

    }

    return max;

}

Hàm main

int main()

{

    int n;

    printf("Nhập number \n");

    scanf("%d", &n );

    

    printf("max  = %d", maxNumber(n));


    return 0;

}

Chương trình full

#include <stdio.h>

#include<conio.h>


int maxNumber(int num) {

    int max = 0, n;

    for(int i = 0; i< num; i++) {

        printf("Nhập số thứ: %d \n", i +1);

        scanf("%d", &n);

        if (max < n) {

            max = n;

        }

        

    }

    

    return max;

}

int main()

{

    int n;

    printf("Nhập number \n");

    scanf("%d", &n );

    

    printf("max  = %d", maxNumber(n));


    return 0;

}

Kết quả:
Viết chương trình C tìm số lớn nhất

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn