The Complete WordPress Adult Themes & Plugins Solution

Viết chương trình C tính tống của 2 số

Ngôn ngữ lập trình C là một ngôn ngữ mệnh lệnh được phát triển từ đầu thập niên 1970 bởi Dennis Ritchie để dùng trong hệ điều hành UNIX. Từ đó, ngôn ngữ này đã lan rộng ra nhiều hệ điều hành khác và trở thành một những ngôn ngữ phổ dụng nhất.

Bài toán Tính tổng của 2 số.

Ở đây bạn sẽ nhận được chương trình C đơn giản để cộng hai số.

Người dùng sẽ nhập hai số, sau đó tổng của chúng sẽ được tính toán và cuối cùng nó sẽ được in ra màn hình.

Chương trình được đưa ra dưới đây.

#include<stdio.h>

 

int main()

{

int a,b,sum;

 

printf("Enter first number:");

scanf("%d",&a);

 

printf("Enter second number:");

scanf("%d",&b);


sum=a+b;

printf("\nSum=%d",sum);

 

return 0;

}

Kết quả:

Enter first number:4

Enter second number:8

Sum=12

Viết chương trình C tính tống của 2 số

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn