The Complete WordPress Adult Themes & Plugins Solution

Viết chương trình C tính trung bình cộng của 3 số abc

Xin chào mừng bạn đế với blog kỹ thuật lập trình C, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một số bài tập lập trình c cơ bản cũng như nâng cao, các bạn có thể theo dõi blog của mình để cập nhập bài viết mới nhất về ngôn ngữ lập trình C, cũng như các mục khác.

Tìm hiểu về giá trị trung bình

Giá trị trung bình là bình quân toán học đơn giản của một tập hợp gồm hai hoặc nhiều số. ... Tổng số sau đó sẽ được chia cho số ngày để lấy trung bình số học. Giá trị trung bình hình học sẽ được tính bằng cách nhân tất cả các giá trị lại với nhau.

Xem thêm: Viết chương trình C tìm số lớn nhất trong các số nhập vào

Ý tưởng giải quyết bài toán

  1. Nhập các số cần tính trung bình ( có thể khai báo biến) hoặc dùng vòng lặp
  2. Tính tống của các số
  3. Thực hiện phép chia cho số lượng các số nhập vào

Chương trình tính trung bình cộng của 3 số abc

Viết hàm tính tổng các số

int sum(int a, int b, int c) {

    int sum = a + b + c;

    return sum;

}

Viết hàm tính trung binh

int average(int a, int b, int c, int n) {

    return sum(a,b,c) / n;

}

Viết hàm main để thực hiện 2 hàm trên

int main()

{

    int a,b,c;

    printf("Nhâp number a = \n");

    scanf("%d", &a);

    printf("Nhâp number b = \n");

    scanf("%d", &b);

    printf("Nhâp number c = \n");

    scanf("%d", &c);


    printf("Average = %d", average(a,b,c,3));

    return 0;

}

Kết quả

Viết chương trình C tính trung bình cộng của 3 số abc

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn