The Complete WordPress Adult Themes & Plugins Solution

Chương trình C để chuyển đổi số thập phân thành số nhị phân

Ở đây bạn sẽ nhận được chương trình chuyển đổi thập phân sang nhị phân trong C.

Chúng ta có thể chuyển một số thập phân thành số nhị phân bằng cách chia nhiều lần cho 2 và lưu trữ phần còn lại ở đâu đó. Bây giờ hiển thị phần còn lại theo thứ tự ngược lại.

Viết chương trình chuyển đổ số thập phân thành số nhị phân

#include<stdio.h>

int main()

{

    int d,n,i,j,a[50];

    printf("Enter a number:");

    scanf("%d",&n);

    if(n==0)

    printf("\nThe binary conversion of 0 is 0");

    else

    {

    printf("\nThe binary conversion of %d is 1",n);

    for(i=1;n!=1;++i)

    {

    d=n%2;

    a[i]=d;

    n=n/2;

    }

    for(j=i-1;j>0;--j)

    printf("%d",a[j]);

    }

    return 0;

}

Kết quả:

Chương trình C để chuyển đổi số thập phân thành số nhị phân

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn