The Complete WordPress Adult Themes & Plugins Solution

Chương trình C để in chuỗi Fibonacci

 Xin chào mừng các bạn đến với blog thủ thuật lập trình C hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một bài toán in chuỗi Fibonacci C, đây là một bài toán được sử dụng nhiều nhất trong học tập cũng như trong thực tế.

Fibonacci là gì?

Dãy Fibonacci là dãy vô hạn các số tự nhiên bắt đầu bằng hai phần tử 0 và 1 hoặc 1 và 1, các phần tử sau đó được thiết lập theo quy tắc mỗi phần tử luôn bằng tổng hai phần tử trước nó. Công thức truy hồi của dãy Fibonacci là:


Thuật toán in ra chuỗi Fibonacci

Về lý thuyết

  • Dãy fibonacci bắt đầu với hai phần tử f(1)=1, f(2)=1
  • Số tiếp theo sẽ bằng tổng của hai số trước đó f(n) = f(n-1) + f(n-2)
  • Bài toán này có thể giải bằng phương pháp đệ qui, nhưng ở đây chúng ta sẽ giải bằng vòng lặp.

Phân tích tìm cách giải
Đầu vào: cần nhập giá trị cho n, khởi tại biến f1=1, f2=1
Đầu ra: In ra dãy số fibonacci với n chữ số đầu tiên
Các bước thực hiện:
Nhập giá trị cho biến n
Kiểm tra n
   Nếu n <=2
      Thông báo nhập lại giá trị lớn hơn 2
   Nếu n >2
      In f1 và f2
      Cho biến i chạy từ 3 đến n
         Tính f=f1+f2
         In f ra
         Gán f1=f2
         Gán f2=f

Viết chương trình C để in ra chuỗi Fibonacci

#include <stdio.h>

int main()

{

    int first=0,second=1,third,i,n;

    printf("Enter how many elements?");

    scanf("%d",&n);

    printf("\n%d %d",first,second);

    for(i=2;i<n;++i){

    third=first+second;

    printf(" %d",third);

    first=second;

    second=third;

    }

    return 0;

}

 Kết quả:

Chương trình C để in chuỗi Fibonacci

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn