The Complete WordPress Adult Themes & Plugins Solution

Chương trình C để tính giai thừa của một số nguyên

Tìm hiểu giai thừa là gì?

Trong toán học, giai thừa là một toán tử một ngôi trên tập hợp các số tự nhiên. Cho n là một số tự nhiên dương,"n giai thừa", ký hiệu n! là tích của n số tự nhiên dương đầu tiên.

n! = 1.2.3....n

VD: 4! = 1.2.3.4 = 24

8! = 1.2.3.....7.8 = 40 320

Đặc biệt, với n = 0, người ta quy ước 0! = 1. Ký hiệu n! được dùng lần đầu bởi Christian Kramp vào năm 1808.

Giai thừa phổ biến trong các phép toán tổ hợp - xác suất.

Xem thêm: Cách thêm ứng dụng khởi chạy cùng win 7

Chúng ta có thể tìm giai thừa của bất kỳ số nào bằng cách nhân nó với tất cả các số bên dưới nó.

Ví dụ, giai thừa của 3 sẽ là 6 (3 * 2 * 1).

Bài toán đặt ra hôm nay bạn hãy tính giai thừa của một số nguyên trong C.

Cách giải bài toán trên như sau:

  • Nhập số n để tính giai thừa từ bàn phím
  • Gán biến giữ giá trị giai thừa bằng 1, ví dụ giaiThua = 1
  • Sử dụng vòng lặp for lặp từ 1 đến n, cấu trúc của vòng lặp for có dạng for(int i = 1; i <= n; i++)
  • Tại mỗi vòng lặp thứ i, tính giai thừa bằng công thức giai thừa đó là giaiThua = giaiThua*i
Chương trình tính giai thừa C

#include<stdio.h>
 
int main()
{
    long i,n,fcb=1;
    printf("Nhập vào số nguyên n:");
    scanf("%ld",&n);
    for(i=n;i>=1;--i)
    fcb*=i;
    printf("\nFactorial of %ld is %ld",n,fcb);
    return 0;
}
Kết quả:
Chương trình C để tính giai thừa của một số nguyên

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn