The Complete WordPress Adult Themes & Plugins Solution

Chương trình C in ra n số tự nhiên đầu tiên và tính tổng

 Viết chương trình C in ra n số tự nhiên đầu tiên và tính tổng

#include<stdio.h>

int main()

{

int n,i,sum=0;

printf("Enter the value of n:");

scanf("%d",&n);

for(i=1;i<=n;++i)

{

printf("\n%d",i);

sum+=i;

}

printf("\n\nSum of first n natural numbers is:%d",sum);

return 0;

}

Kết quả:
Chương trình C in ra n số tự nhiên đầu tiên và tính tổng

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn